verzekeringen

Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering


De polisdekking van deze verzekering bij Marsh B.V. te Rotterdam is uitsluitend van kracht tijdens de schooluren c.q. evenementen in schoolverband voor:
•    De leerlingen en wel gedurende de tijd, dat zij onder toezicht staan van leerkrachten en/of hulpkrachten, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd, respectievelijk van huis of school naar een andere door de schoolleiding of leerkracht/hulpkracht aangegeven plaats en terug.
Voor zover in aanvulling op het bovenstaande is de dekking eveneens van kracht voor leerlingen gedurende hun stagewerkzaamheden, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van en komen naar de stageplaats.
•    Het personeel en wel inclusief het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd, respectievelijk van huis of school naar een andere plaats waar evenementen in schoolverband plaatsvinden en terug.
Verzekerde bedragen:

•    Overlijden                             € 2.500,–*
•    Blijvende invaliditeit          € 25.000,–*
•    Geneeskundige kosten       € 1.000,–*
•    Tandheelkundige hulp       € 1.000,–.*

* wijzigingen voorbehouden

Ouders die op enigerlei wijze betrokken worden bij schoolactiviteiten zijn verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade die door hun toedoen of nalaten wordt veroorzaakt aan derden. De aansprakelijkheidsverzekering van de school is afgesloten bij Marsh B.V. te Rotterdam. Wanneer u van mening bent dat u of uw kind schade leiden door nalatigheid van het personeel van de school kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

De school en het bestuur van de school aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt tijdens schoolactiviteiten, behoudens indien en zover door bovengemelde verzekeringen is gedekt. Om te voorkomen dat leerkrachten aansprakelijk worden gesteld voor verlies van waardevolle voorwerpen, die door leerlingen aan hun leerkracht in bewaring zijn gegeven, geven wij u in overweging om op schooldagen waarop volgens rooster gym- of zwemactiviteiten plaatsvinden uw kind geen horloges, sieraden of kostbaarheden mee te laten nemen. Schade, die toegebracht wordt door leerlingen aan andere leerlingen, moet rechtstreeks verhaald worden op de ouders van betreffende leerlingen.

Ouders en leerlingen aan het woord

Hele leuke school met open karakter waar alles in het werk wordt gesteld om de ontwikkeling van de kinderen centraal te stellen. Ook de leraar maakt deel uit van de groep en geeft geen les vanaf de eerste plaats. Veel samenwerking tussen de klassen van verschillende leeftijden zorgt voor een leuke cultuur. In combinatie met een enthousiaste groep docenten is deze school een prettige en veilige omgeving.
R. Oord
Een jonge, eigentijdse en sterk groeiende school met een gedreven team enthousiaste leraren. Er wordt veel in teams gewerkt en naast een goede basis van rekenen en taal is er ruim aandacht voor creatieve ontwikkeling (inclusief een eigen muziekdocent). Er is tevens het predikaat Biologie Plus School waardoor goed onderwijs in natuur, wetenschap en techniek gewaarborgd is. Onze kinderen gaan altijd met veel plezier naar school!
R. Hop