Corona

Laatste wijziging: 31-01-2023

Het protocol bestaande uit voorschriften vanuit de overheid aangevuld met school specifieke afspraken, vind je hier.

Melden van een positieve uitslag

Als je kind een positieve (zelf) test heeft, horen we dit graag zo snel mogelijk. Geef dit dan ook door aan de leerkracht. Wanneer in een korte periode meerdere leerlingen in een groep positief testen, wordt een quarantieadvies aan de GGD gevraagd. De school zal gegevens zo nodig, altijd met toestemming, delen met de GGD.

Beslisschema

Hieronder vind je het meest recente beslisschema. Het schema kan behulpzaam zijn bij het maken van de juiste keuze indien zich klachten voordoen.

Download de actuele beslisboom kinderen 

Thuisonderwijs

De kans bestaat dat jouw kind er ook dit schooljaar mee te maken krijgt: verplicht thuisblijven met klachten of na een positieve test. Dit kan de ene keer van korte duur zijn, een andere keer kan jouw zoon of dochter zomaar voor langere tijd thuis komen te zitten, zónder dat hij of zij echt ziek is en thuis goed in staat is om het leerstofaanbod te volgen.

Omdat het vaker dan in een regulier schooljaar voor kan komen dat jouw zoon of dochter belangrijke leerstof zal missen door afwezigheid, hebben we richtlijnen voor thuiswerken opgesteld:

Voor groep 3 t/m 8 geldt:

Dag 1: De dag van de ziekmelding, er volgt nog geen leerstofaanbod.

Dag 2: Leerstofaanbod vanuit school is beschikbaar.

Is je zoon of dochter flink ziek? Dan is het natuurlijk van belang om goed uit te zieken, schoolwerk is dan niet aan de orde.

Is je zoon of dochter thuis met verkoudheidsklachten of omdat er een gezinslid koorts en/of benauwdheidklachten heeft? Lijkt het erop dat dit meerdere dagen zal duren en kan hij of zij prima aan de slag? Leerstofaanbod is dan gewenst.

Je zoekt in dat geval contact met de leerkracht (per mail, telefoon of Parro) om een afspraak te maken om het schoolwerk en bijbehorende planning op te (laten) halen. Het werk kan deels digitaal en deels in werkboeken worden aangeboden, dat kan per leerjaar verschillend zijn.

De focus ligt op fysiek onderwijs, maar er wordt geëxperimenteerd.

De standaard (en de verwachting die er mag zijn) is dat een kind vanaf de tweede dag dat hij/zij thuiszit vanuit huis kan werken aan schoolwerk.

Daarentegen wordt er door ons sporadisch geëxperimenteerd met vormen van hybride onderwijs. We verkennen namelijk graag de kansen. Zo zijn er al situaties geweest waarbij kinderen vanuit de thuisomgeving werden betrokken bij het onderwijs wat op school plaatsvind.

Echter merken we ook dat dit een, flink, beroep doet op de belastbaarheid van de leerkracht. Ervaring leert ons dat het tijd en energie kost om het fysieke onderwijs met het onderwijzen op afstand te combineren. We zijn waakzaam en bewaken de duurzame inzet van onze leerkrachten.

Vandaar ook dat de focus blijft bij het geven van fysiek onderwijs en een vorm van hybride onderwijs niet hoort tot de standaard.

Voor groep 1/2 geldt:

De eerste dagen is er bij afwezigheid geen extra thuiswerkaanbod. Bij langdurige afwezigheid (langer dan een week) kan in overleg met de leerkracht worden besloten om toch met leerstofaanbod voor thuis aan de slag te gaan.

In het algemeen:

We zullen ons zo goed als mogelijk inspannen om er voor te zorgen dat kinderen die thuis komen te zitten aan de slag kunnen, we zijn echter beperkt in onze mogelijkheden. We begrijpen dat dit thuis soms ook extra inzet en organisatie vereist, we hopen dan ook dat het ons samen met jullie lukt om zo goed mogelijk vorm te geven aan deze manier van thuis werken aan schoolwerk.

Schoolsluiting

De onzekere periode zal nog een tijd aanhouden. Het is goed om samen voorbereid te zijn op een eventuele schoolsluiting. We hebben daarom een protocol klaar liggen waarin we beschrijven hoe we het onderwijs vorm geven. Dit protocol is opgezet in samenwerking met de MR.

Toegankelijkheid volwassenen op school

Ouders zijn welkom in onze school. We hanteren de basisregels.

 

 

 

Ouders en leerlingen aan het woord

Hele leuke school met open karakter waar alles in het werk wordt gesteld om de ontwikkeling van de kinderen centraal te stellen. Ook de leraar maakt deel uit van de groep en geeft geen les vanaf de eerste plaats. Veel samenwerking tussen de klassen van verschillende leeftijden zorgt voor een leuke cultuur. In combinatie met een enthousiaste groep docenten is deze school een prettige en veilige omgeving.
R. Oord
Een jonge, eigentijdse en sterk groeiende school met een gedreven team enthousiaste leraren. Er wordt veel in teams gewerkt en naast een goede basis van rekenen en taal is er ruim aandacht voor creatieve ontwikkeling (inclusief een eigen muziekdocent). Er is tevens het predikaat Biologie Plus School waardoor goed onderwijs in natuur, wetenschap en techniek gewaarborgd is. Onze kinderen gaan altijd met veel plezier naar school!
R. Hop